Podmínky použití

Vítejte na webových stránkách provozovaných společností Humoq B.V. (dále jen "společnost"), které jsou dostupné na adrese https://humoq.cz. "Stránka" znamená webové stránky společnosti a jejích přidružených společností, včetně jakýchkoli webových stránek, na kterých jsou zveřejněny tyto podmínky použití. "Stránky" mohou zahrnovat přístup k virtuálním prostředím, hrám a dalšímu obsahu, stejně jako software nebo aplikace ke stažení pro použití na osobních počítačích, tabletech, mobilních zařízeních nebo telefonech. Na všechny uživatele těchto stránek se vztahují následující podmínky používání (tyto "Podmínky použití").

Před přístupem nebo použitím jakékoli části těchto stránek si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky použití. Vstupem na tento web nebo jeho používáním souhlasíte s tím, že jste si přečetli, rozumíte a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití, v platném znění, jakož i Zásadami ochrany osobních údajů společnosti, které jsou tímto začleněny do těchto Podmínek použití. . Pokud si nepřejete souhlasit s těmito Podmínkami použití, nevstupujte ani nepoužívejte žádnou část tohoto webu.

Společnost může tyto Podmínky použití kdykoli bez upozornění revidovat a aktualizovat zveřejněním pozměněných podmínky této Stránky. Vaše další používání stránek znamená, že přijímáte a souhlasíte s revidovanými podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami použití (v platném znění) nebo nejste spokojeni s touto stránkou, vaším jediným a výhradním opravným prostředkem je přestat používat tuto stránku. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat Stránku, abyste zjistili, zda nedošlo ke změnám v těchto Podmínkách používání, a takové změny si prostudovat.

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Souhlasíte s používáním Stránky pouze pro zákonné účely:

(a) Konkrétně souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádnou z následujících činností: (1) nahrávat nebo přenášet na stránku žádné pomlouvačné, neslušné, obscénní, obtěžující, násilné nebo jinak nevhodné materiál nebo jakýkoli materiál, který je nebo může být chráněn autorským právem, bez povolení vlastníka autorských práv; (2) používat stránky k porušování zákonných práv (včetně práv na publicitu a soukromí) ostatních nebo k porušování zákonů jakékoli jurisdikce; (3) zachytit nebo pokusit se zachytit elektronickou poštu, která vám není určena; (4) nepravdivě uvádět spojení s jakoukoli osobou nebo organizací; (5) nahrávat nebo přenášet na Stránku jakékoli reklamy nebo obchodní nabídky; (6) omezovat nebo bránit v používání stránek jinými osobami; (7) nahrávat nebo jinak přenášet soubory, které obsahují virus nebo poškozená data; (8) shromažďovat informace o ostatních (včetně e-mailových adres) bez jejich souhlasu; (9) stáhnout soubor nebo software nebo zahrnout do zprávy jakýkoli software, soubory nebo odkazy, o kterých víte, nebo máte důvod se domnívat, že je nelze legálně distribuovat na webu nebo o kterých máte smluvní povinnost zachovávat mlčenlivost (bez ohledu na jejich dostupnost Na stránce); (10) rozesílat "spam" přenášet řetězové dopisy nebo se zapojit do jiných podobných aktivit; (11) vyžadovat, poskytovat nebo vyměňovat jakékoli osobní informace, včetně, ale nikoli výhradně, uživatelských jmen nebo hesel; (12) "sledovat," "phish," zneužít nebo obtěžovat jiného uživatele nebo se pokoušet o cokoli z výše uvedeného; nebo (13) zapojit se do jakéhokoli jiného chování, které omezuje nebo brání komukoli v používání nebo užívání stránek, nebo které, jak určí Společnost, může poškodit společnost nebo uživatele stránek nebo je vystavit odpovědnosti. Aniž byste omezovali cokoli z výše uvedeného, souhlasíte také s tím, že se budete řídit jakýmkoli kodexem chování a zásadami platnými pro web nebo jakoukoli službu dostupnou na webu.

(b) Jakýkoli obsah a/nebo názory nahrané, vyjádřené nebo odeslané na nástěnku, blog, chatovací místnost nebo jakoukoli jinou veřejně dostupnou sekci webu (včetně oblastí chráněných heslem) a všechny články a odpovědi na otázky, jiný než obsah poskytovaný společností, jsou výhradně názory a odpovědností osoby nebo subjektu, který je předkládá, a nemusí nutně odrážet názory společnosti. Chápete a berete na vědomí, že jste odpovědní za jakýkoli obsah, který odešlete, a vy, nikoli společnost, máte plnou odpovědnost za takový obsah, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a vhodnosti. Nahráním nebo jiným přenosem materiálu do jakékoli oblasti Stránek zaručujete, že materiál je váš vlastní nebo je ve veřejné doméně nebo jinak nepodléhá vlastnickým nebo jiným omezením a že máte právo jej zveřejnit na Stránce. Udělujete společnosti bezplatné, neodvolatelné, trvalé, přenosné a celosvětově platné právo a licenci k použití veškerého obsahu, který nahrajete nebo jinak přenesete na stránky, jakýmkoli způsobem, který si společnost zvolí, včetně, ale ne výhradně, kopírování, jeho zobrazování, provádění nebo publikování v jakémkoli formátu nebo médiích, jeho úpravy, začleňování do jiného materiálu nebo vytváření odvozeného díla založeného na něm.

(c) S výjimkou výslovného písemného souhlasu Společnosti, nesmíte reprodukovat, sublicencovat, distribuovat, prodávat nebo využívat pro jakékoli komerční účely (i) jakoukoli část této stránky nebo jejího obsahu, (ii) přístup na tuto stránku nebo (iii) používání této stránky nebo jakýchkoli dostupných služeb nebo materiálů prostřednictvím tohoto webu, mimo jiné včetně pronájmu přístupu na web (např. v kybernetické kavárně), shromažďování a prodeje virtuálních položek, kódů, předplacených herních karet nebo virtuální měny prostřednictvím webu nebo jinak.

(d) Společnost res má právo, ale nepřebírá žádnou odpovědnost, (1) odstranit jakýkoli materiál zveřejněný na Stránkách, který Společnost podle vlastního uvážení považuje za neslučitelný s výše uvedenými závazky (včetně jakéhokoli materiálu, o kterém má Společnost důvod se domnívat, že tvoří, nebo u kterých Společnost obdržela oznámení o tom, že došlo k porušení autorských práv); (2) sledovat a/nebo zaznamenávat komunikaci mezi uživateli na Stránce; a (3) ukončit přístup jakéhokoli uživatele k celému webu nebo jeho části. Společnost však nemůže kontrolovat veškerý materiál nebo komunikaci před jejich zveřejněním na Stránkách, ani zajistit rychlé odstranění závadného materiálu po jejich zveřejnění. V souladu s tím Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli jednání nebo nečinnost týkající se přenosů, komunikace nebo obsahu poskytovaného třetími stranami. Společnost si vyhrazuje právo podniknout jakékoli kroky, které považuje za nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů těchto stránek a veřejnosti; Společnost však nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost vůči nikomu za provedení nebo neprovedení činností popsaných v tomto odstavci.

(e) Vaše nedodržení ustanovení (a), (b) nebo ( c) výše může mít za následek ukončení vašeho přístupu na stránky a může vás vystavit občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnosti.

SOUKROMÍ: OCHRANA OSOBNÍCH INFORMACÍ

Používání společností vaše osobní údaje a vaše povinnosti v souvislosti s ochranou vašeho soukromí jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti, které jsou formou odkazu začleněny do těchto Podmínek použití.

NAHRÁVÁNÍ DO VAŠICH ZAŘÍZENÍ

Prosím mějte na paměti, že pokud používáte aplikace ke stažení od Společnosti, aktualizace systémů nebo firmwaru vašeho zařízení mohou způsobit, že vaše používání aplikací nebude kompatibilní. Společnost nezaručuje, že stránky nebo aplikace společnosti budou kompatibilní s aktualizacemi nebo předchozími verzemi vašich zařízení. Společnost vám může, ale není povinna, poskytovat aktualizace webu nebo aplikací, které zlepšují kompatibilitu s aktualizovanými mobilními zařízeními.

POPLATKY DAT

V rozsahu, v jakém vaše používání webu nebo jakékoli firemní aplikace vyžaduje nebo umožňuje použití bezdrátových, mobilních dat nebo přístupu k internetu, jste nezávisle odpovědní za zabezpečení nezbytných dat přístupová služba. Například pokud jde o vaše mobilní zařízení, poskytovatel vašich datových tarifů vám může účtovat poplatky za přístup k datům v souvislosti s vaším používáním webu nebo aplikací společnosti. Jste výhradně odpovědní za všechny takové poplatky splatné třetím stranám.

OMEZENÍ AUTORSKÝCH PRÁV/POUŽÍVÁNÍ OBSAHU

Veškerý obsah těchto stránek (včetně všech informací, textu, zobrazení, obrázků a zvuk a jakýkoli software zpřístupněný prostřednictvím Stránek nebo v souvislosti s nimi) a jejich design, výběr a uspořádání jsou majetkem společnosti nebo jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí a jsou chráněny zákony Spojených států a mezinárodními zákony týkajícími se autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství a jiná vlastnická práva. Jste oprávněni používat obsah webu pouze pro osobní potřebu související s vaší rolí současného nebo potenciálního uživatele webu. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesmíte kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat nebo provádět, znovu publikovat, ukládat, přenášet nebo distribuovat jakýkoli materiál na této stránce, s výjimkou: (a) uchovávání kopií takových materiály dočasně v paměti RAM, (b) ukládat soubory, které jsou automaticky ukládány do mezipaměti vašeho webového prohlížeče pro účely vylepšení zobrazení, a (c) tisknout přiměřený počet stránek webu; v každém případě za předpokladu, že nezměníte ani neodstraníte žádná upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva obsažená v takových materiálech. Ani vlastnické právo, ani žádná práva duševního vlastnictví k žádným informacím nebo materiálům na tomto webu nejsou převedena na vás, ale zůstávají společnosti nebo příslušnému vlastníkovi takového obsahu.

SOFTWARE A STAŽENÍ Pokud společnost nabízí stahování nebo přístup k softwaru na této stránce a stáhnete nebo jinak přistoupíte k takovému softwaru, software (včetně jakýchkoli dat nebo obrázků začleněných do softwaru nebo generovaných softwarem) je vám licencován. Nezískáváte vlastnické právo k tomuto softwaru a nesmíte distribuovat ani používat software jinak než za účelem použití příslušné funkce nebo služby webu nabízené společností. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód takového softwaru. Není-li výslovně uvedeno jinak, nesmíte vytvářet žádná odvozená díla ze softwaru nebo jakýchkoli služeb dostupných na této stránce. Tato licence je odvolatelná kdykoli bez předchozího upozornění a s uvedením důvodu nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že zničíte nebo vrátíte Společnosti všechny kopie softwaru po zrušení vaší licence k softwaru a/nebo ukončení vašeho přístupu na Stránku. Software podléhá všem omezením používání, odmítnutí záruk a dalším ustanovením těchto Podmínek použití. V případě, že se na software vztahuje také samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem, budou podmínky takové licenční smlouvy s koncovým uživatelem řídit jakýkoli rozpor mezi těmito podmínkami a těmito Podmínkami použití.

PŘÍSTUP A RUŠENÍ

h2>

Souhlasíte s tím, že nebudete (a) používat žádného robota, pavouka nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředky pro přístup na stránky, (b) používat jakýkoli ruční proces ke sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na tomto webu nebo pro účely jakýkoli jiný neoprávněný účel bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, (c) používat jakékoli zařízení, software nebo rutinu, které narušují řádné fungování Stránek, (d) pokoušet se narušovat řádné fungování Stránek, (e) podniknout jakékoli kroky, které neúměrně nebo neúměrně zatíží infrastrukturu společnosti, nebo (f) přistupovat, znovu načítat nebo "obnovovat" transakční stránky nebo provádět jakýkoli jiný požadavek na transakční servery více než jednou během jakýchkoli tří (3) sekundový interval.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Název a loga společnosti a všechny související názvy, loga, názvy produktů a služeb, návrhy a slogany obsažené na Stránkách nebo jakémkoli softwaru poskytovaném nebo přístupném na spojení s nimi jsou ochranné známky společnosti Comp jakékoli, jeho přidružené společnosti, poskytovatele licencí a/nebo dodavatele, pokud není písemně jasně uvedeno jinak. Tyto značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Všechny ostatní názvy, značky a značky se používají pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A JEJÍ POSKYTOVATELŮ LICENCE

Společnost nepřebírá žádné odpovědnost za materiály, informace a názory poskytované na Stránkách nebo dostupné jejich prostřednictvím ("Obsah stránek"). Spoléhání na obsah stránek je výhradně na vaše vlastní riziko. Společnost se zříká jakékoli odpovědnosti za zranění nebo škody vyplývající z použití jakéhokoli obsahu stránek.

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI," BEZ JAKÉKOLI JAKÉKOLI ZÁRUKY ČI ZÁRUKY DRUHÉ, VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEODPOVÍDAJÍ ANI NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTUJÍCÍ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z TOHOTO STRÁNKY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ. SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST PODLE TÉTO SMLOUVY ANI JINAK V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI ZA ČÁSTKU PŘES 500 $.

INTERAKCE S JINÝMI UŽIVATELI

Jako podmínka přístupu na stránku zbavujete společnost (a její akcionáře, partnery, přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky, dceřiné společnosti, zaměstnance, zástupce, dodavatele, poskytovatele informací třetích stran, poskytovatele licencí, nabyvatele licencí, distributory a dodavatele) nároků, požadavků a škod (skutečných a následných) jakéhokoli druhu a povahy vyplývající z jakéhokoli sporu, který můžete mít s kterýmkoli jiným uživatelem stránek, nebo s ním jakkoli související. Společnost bude mít právo, nikoli však povinnost řešit spory mezi uživateli týkající se používání Stránek, a v rozsahu, v jakém se rozhodne takové spory řešit, tak Společnost učiní v dobré víře na základě obecných pravidel a standardů Společnost a Stránky. Zprošťujete společnost (a její akcionáře, partnery, přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky, dceřiné společnosti, zaměstnance, zástupce, dodavatele, poskytovatele informací třetích stran, poskytovatele licencí, nabyvatele licencí, distributory a dodavatele) nároků, požadavků a škod (skutečných i následných) jakýkoli druh a povaha vyplývající z nebo jakkoli související s řešením takových sporů Společností.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte Společnost a její akcionáře, partnery, přidružené společnosti, ředitelé, důstojníci, dceřiné společnosti, zaměstnanci, zástupci, dodavatelé, poskytovatelé informací třetích stran, poskytovatelé licencí, nabyvatelé licencí, distributoři, dodavatelé a další osoby, které se podílejí na poskytování produktů, služeb nebo informací prostřednictvím této stránky, od a proti jakémukoli a veškeré závazky, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývající z jakéhokoli porušení těchto podmínek použití z vaší strany nebo z vašeho používání stránek nebo jakékoli produkty, služby nebo informace získané ze stránek.

KOMENTÁŘE A PŘÍSPĚVKY

Společnost vítá vaše komentáře. Všechny komentáře, návrhy nebo jiné informace, které odešlete společnosti nebo jejím inzerentům nebo obchodním partnerům v reakci na žádosti na tomto webu, se stanou majetkem společnosti a souhlasíte s tím, že všechna práva duševního vlastnictví v nich obsažená jsou převedena na společnost. Aby se předešlo pochybnostem, Společnost bude vlastnit jakýkoli vývoj společnosti nebo jejím jménem vyplývající z vašich připomínek, návrhů nebo jiných příspěvků. V rozsahu, v jakém společnost nevlastní takové materiály, udělujete a souhlasíte s tím, že společnosti udělíte nevýhradní, bezplatnou licenci k využívání, vytváření odvozených děl, distribuci a sublicencování takových materiálů pro jakýkoli účel v souvislosti s webem společnosti. stránky, produkty a služby. Neočekáváte žádnou kontrolu, kompenzaci nebo zvážení jakéhokoli typu za všechny příspěvky uvedené v tomto dokumentu.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky na internetu. Společnost není odpovědná za obsah, produkty, služby nebo praktiky jakýchkoli webových stránek třetích stran, včetně, bez omezení, stránek zarámovaných na těchto stránkách nebo reklam třetích stran a neschvaluje je, a nečiní žádná prohlášení ohledně jejich kvality, obsah, přesnost nebo vhodnost pro vaše prohlížení nebo použití. Vaše používání webových stránek třetích stran je na vaše vlastní riziko a podléhá podmínkám použití pro takové webové stránky. V případě, že se rozhodnete zakoupit produkt nebo službu od třetí strany, společnost není odpovědná za takové produkty nebo služby, protože není stranou takové transakce a není odpovědná za žádné přímé nebo nepřímé náklady nebo škody vzniklé jakéhokoli sporu mezi vámi a takovou třetí stranou. ANI SPOLEČNOST, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE NEBO DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB NABÍZENÝCH TAKOVÝM OBCHODNÍKEM, VČETNĚ, ALE NEOMEZENO, ZÁRUK OBCHODNÍCH PARTNERSTVÍ FRRE KOMPATIBILITA.

PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV A JINÉ PORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

V souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a dalšími platnými zákony může společnost za vhodných okolností a v souladu se zákonem podle vlastního uvážení ukončete svůj přístup na tuto stránku, pokud vás bude považovat za opakovaného porušovatele. Společnost také může podle svého výhradního uvážení omezit váš přístup na Stránku a/nebo ukončit vaše členství, pokud porušíte jakákoli práva duševního vlastnictví jiných osob, bez ohledu na to, zda došlo k opakovanému porušení. Kontaktujte prosím našeho určeného zástupce na [email protected], pokud se dozvíte o jakémkoli obsahu, který může porušovat autorská práva třetí strany nebo že domníváte se, že porušujete tyto Podmínky použití. Pokud se navíc domníváte, že jakýkoli obsah na Stránkách porušuje vaše práva duševního vlastnictví, kontaktujte nás na adrese [email protected]

VOLBA PRÁVA

Tyto podmínky použití se ve všech ohledech řídí a vykládají v souladu se zákony státu Illinois, USA, bez ohledu na konflikty právních zásad.

RŮZNÉ

Tyto podmínky použití, jak mohou být čas od času změněny, zcela a výlučně uvádějí dohodu mezi vámi a Společností s ohledem na web a žádné další podmínky, které vám mohly být sděleny ústně nebo v jakémkoli jiný způsob bude mít jakoukoli sílu nebo účinek. Jakákoli žaloba, kterou můžete mít ve vztahu ke Stránkám, musí být zahájena do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo žaloby nebo je takový nárok nebo důvod žaloby promlčen.

Souhlasíte a berete na vědomí že vaše porušení jakýchkoli omezení v těchto Podmínkách používání týkající se používání webu, obsahu webu nebo softwaru nebo služeb dostupných na webu nebo jejich prostřednictvím, nebo vaše používání nebo sdělování důvěrných informací způsobem, který je v rozporu s ustanoveními těchto podmínek použití, může společnosti způsobit nenapravitelné škody, pro které mohou být právní nápravy nedostatečné. Souhlasíte s tím, že v případě vašeho neoprávněného použití stránek, obsahu stránek, softwaru a služeb nebo vašeho neoprávněného zveřejnění důvěrných informací bude mít společnost nárok na soudní zákaz, kromě takových jiných zákonných a spravedlivých opravných prostředků, které mohou být k dispozici. Poskytovatelé licencí a dodavatelé společnosti jsou výslovnými oprávněnými třetími stranami jakýchkoli podmínek v těchto Podmínkách použití, které se vztahují na jejich produkty nebo služby, včetně odmítnutí záruky a omezení odpovědnosti, a budou mít právo přímo proti vám vymáhat všechny vaše platné prohlášení, záruky, ujednání, odškodnění a povinnosti podle těchto Podmínek použití.

Pokud je jakákoli část těchto Podmínek použití nevymahatelná (včetně, bez omezení, jakékoli části výše závazného ustanovení o rozhodčím řízení), nevymahatelná část bude vykládána tak, aby co nejblíže odrážela původní záměry stran. Ostatní ustanovení těchto Podmínek použití zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Podmínky týkající se ochrany práv duševního vlastnictví společnosti, vyloučení záruk omezení odpovědnosti, volby práva a závazné arbitráže, odškodnění závazky a jakékoli licence, které společnosti udělíte, přetrvají i po ukončení těchto Podmínek použití.

Neschopnost společnosti trvat na přísném plnění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek použití nebo jej vynucovat nebude představovat zřeknutí se práv. ustanovení. Ani průběh jednání nebo jednání mezi vámi a Společností, ani žádné obchodní praktiky nelze považovat za změnu těchto podmínek použití.

Close
Humoq Icon
Zapněte oznámení, abyste byli informováni o kampaních a nových hrách
Otevřete Oznámení